REGULAMIN KONKURSÓW na portalu Facebook Wydawnictwa eSPe

REGULAMIN KONKURSU PIERWSZA POMOC W MACIERZYŃSTWIE na portalu Facebook  

I. DEFINICJE 

1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo eSPe z siedzibą w Krakowie, ul.Meissnera 20, 31-457 Kraków zwane dalej „Organizatorem”
2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna posiadająca konto na profilu facebook z imienia i nazwiska, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, wypełni polecenia konkursowe opisane w poście na stronie wydawnictwa eSPe na portalu facebook.
3.Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą”, jest uczestnik, którego komentarz zawierający realizacje zadania konkursowego, umieszczony pod postem konkursowym  na stronie wydawnictwa eSPe na  facebooku, zostanie wybrany przez Organizatorów.
4. Nagroda przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” to produkt opisane w poście konkursowym podczas przebiegu konkursu.

II. PRZEBIEG KONKURSU

1.Konkurs rozpoczyna się w dniu 13.12.2018 o godz. 15:00 i kończy się o godz. 24.00 dnia 19.12.2016.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi zamieścić komentarz z realizacją zadania konkursowego pod wpisem konkursowym.
3. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma inny wybrany Uczestnik.
4. Organizatorzy ogłoszą wyniki konkursu najpóźniej do 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu, o czym poinformuje na fanpage'u  wydawnictwa eSPe na Facebooku Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
5. Nagrodę w konkursie otrzyma jeden uczestnik wybrany przez Organizatora.
6. Nagroda nie może być odsprzedawana, w szczególności wystawiana na licytację lub inną formę sprzedaży w przeciągu roku od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE 

1. Wydawnictwo eSPe zobowiązuje się w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej FEDEX lub Poczty Polskiej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
4. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatorów – Wydawnictwa eSPe: ksiegarnia@boskieksiazki.pl w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia do Wydawnictwa. Decyzja Organizatorów, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 6. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
7. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zwycięzca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
3. Zwycięzca ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora – Wydawnictwa eSPe: marketing@boskieksiazki.pl
4. Zwycięzca ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: marketing@boskieksiazki.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
5. Podawanie danych osobowych (adres miejsca zamieszkania, nr kom d o kontaktu) przez Zwycięzca jest konieczne do przekazania nagrody. ane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
6.Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
3.Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.
4.Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.    


INFORMACJA NA TEMAT PRZECHOWYWANIA  I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W WYDAWNICTWIE ESPE

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych           osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej: RODO] uprzejmie informujemy, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo eSPe z siedzibą w Krakowie, na ul. Meissnera 20;

2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem espe@boskieksiazki.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

3) Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu nawiązania współpracy na podstawie umowy, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b. RODO.

4) odbiorcą Państwa danych osobowych będą właściwe urzędy państwowe oraz firmy pocztowe i transportowe, zajmujące się dostarczaniem przesyłek  wszelkich materiałów koniecznych do realizacji umowy i wymaganej przepisami prawa dokumentacji;

5) Państwa dane będziemy przechowywać przez:
a) okres realizacji umowy oraz rozliczenia wzajemnych zobowiązań,
b) okres podyktowany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń oraz przepisami skarbowymi, a więc przynajmniej przez 5 lat (na mocy art. 74 ust. 2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości). Dane, na których przetwarzanie wyrazili Państwo osobną zgodę, niezależną od naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania.

6) mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

8) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem nawiązania współpracy z Wydawnictwem eSPe; nie są Państwo zobowiązani do ich podania, ale konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości podjęcia współpracy z naszym Wydawnictwem a tym samym wzięcia udziału w konkursie.  

 

REGULAMIN KONKURSU MARCINA KACZMARCZYKA na portalu Facebook   

I. DEFINICJE  

1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo eSPe z siedzibą w Krakowie, ul.Meissnera 20, 31-457 Kraków zwane dalej „Organizatorem” 
2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna posiadająca konto na profilu facebook z imienia i nazwiska, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, wypełni polecenia konkursowe opisane w poście na stronie wydawnictwa eSPe na portalu facebook.
3.Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą”, jest uczestnik, którego komentarz zawierający realizacje zadania konkursowego, umieszczony pod postem konkursowym  na stronie wydawnictwa eSPe na  facebooku, zostanie wybrany przez Organizatorów. 
4. Nagroda przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” to produkt opisane w poście konkursowym podczas przebiegu konkursu. 

II. PRZEBIEG KONKURSU 

1.Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.12.2018 o godz. 15:30 i kończy się o godz. 24.00 dnia 18.12.2016.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi zamieścić komentarz z realizacją zadania konkursowego pod wpisem konkursowym. 
3. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma inny wybrany Uczestnik. 
4. Organizatorzy ogłoszą wyniki konkursu najpóźniej do 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu, o czym poinformuje na fanpage'u  wydawnictwa eSPe na Facebooku Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
5. Nagrodę w konkursie otrzyma trzech  uczestników wybrany przez Organizatora. 
6. Nagroda nie może być odsprzedawana, w szczególności wystawiana na licytację lub inną formę sprzedaży w przeciągu roku od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE  

1. Wydawnictwo eSPe zobowiązuje się w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej FEDEX lub Poczty Polskiej. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności. 
4. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatorów – Wydawnictwa eSPe: ksiegarnia@boskieksiazki.pl w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu. 
5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia do Wydawnictwa. Decyzja Organizatorów, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 6. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji. 
7. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane. 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Zwycięzca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych. 
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. 
3. Zwycięzca ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora – Wydawnictwa eSPe: marketing@boskieksiazki.pl 
4. Zwycięzca ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: marketing@boskieksiazki.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby. 
5. Podawanie danych osobowych (adres miejsca zamieszkania, nr kom d o kontaktu) przez Zwycięzca jest konieczne do przekazania nagrody. ane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika. 
6.Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.   

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1.Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie. 
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych. 
3.Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook. 
4.Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.    


INFORMACJA NA TEMAT PRZECHOWYWANIA  I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W WYDAWNICTWIE ESPE 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych           osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej: RODO] uprzejmie informujemy, że: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo eSPe z siedzibą w Krakowie, na ul. Meissnera 20; 

2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem espe@boskieksiazki.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; 

3) Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu nawiązania współpracy na podstawie umowy, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b. RODO.

4) odbiorcą Państwa danych osobowych będą właściwe urzędy państwowe oraz firmy pocztowe i transportowe, zajmujące się dostarczaniem przesyłek  wszelkich materiałów koniecznych do realizacji umowy i wymaganej przepisami prawa dokumentacji; 

5) Państwa dane będziemy przechowywać przez: 
a) okres realizacji umowy oraz rozliczenia wzajemnych zobowiązań, 
b) okres podyktowany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń oraz przepisami skarbowymi, a więc przynajmniej przez 5 lat (na mocy art. 74 ust. 2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości). Dane, na których przetwarzanie wyrazili Państwo osobną zgodę, niezależną od naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. 

6) mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

8) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem nawiązania współpracy z Wydawnictwem eSPe; nie są Państwo zobowiązani do ich podania, ale konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości podjęcia współpracy z naszym Wydawnictwem a tym samym wzięcia udziału w konkursie.  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel